Algemene leveringsvoorwaarden van Chicon Computers BV te Delft:

1. Algemeen.

1.1 Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen en overeenkomsten tussen Icon Computer BV verder aan te
duiden als Chicon Computers, en de afnemer, van welke aard dan ook,
alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen
uitsluitend schriftelijk met Chicon Computers overeengekomen te worden.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.
Chicon Computers is eerst gebonden, nadat zij de opdracht c.q. het aanbod
van de opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard, resp. nadat zij met de
uitvoering van de opdracht is begonnen. Alle te voren gemaakte afspraken,
welke niet schriftelijk zijn aanvaard, worden geacht te zijn vervallen.

2. Prijzen.
Alle prijzen en informatie op deze site zijn onder voorbehoud van foutenen wijzigingen.
2.1 Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden zijn
gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende inkoopkostenfactoren.

2.2 In geval van verhoging in de totaalprijs (door b.v. valutakoers, heffingen etc.)
na de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, is Chicon Computers
gerechtigd de overeengekomen prijzen indienovereenkomstig te wijzigen.
De opdrachtgever heeft dan pas het recht de overeenkomst te annuleren
tegen vergoeding van de door Chicon Computers gemaakte kosten met betrekking
tot de overeenkomst.

3. Levering.

3.1 Levering vindt plaats vanuit het magazijn in Delft. Alle door Chicon Computers
geleverde goederen, ook die welke franco verkocht zijn, reizen voor rekening en
risico van de opdrachtgever.

3.2 De opgegeven leveringstijden gelden slechts bij benadering. Chicon Computers
is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de
leveringstermijnen de opdrachtgever ontleent hieraan niet het recht de
overeenkomst te annuleren, schadevergoeding te vorderen dan wel zijn
verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

4. Reclames.

4.1 Koper is verplicht het geleverde product onmiddellijk na levering op zichtbare
gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient koper binnen een termijn
van acht dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan Chicon
Computers mededeling te doen, bij gebreke waarvan de geleverde zaken geacht
worden te zijn aanvaard.

4.2 Reclames geven de koper niet het recht betaling op te schorten.
Evenmin is compensatie toegestaan.

4.3 Gebreken in een deel van de geleverde goederen geven de koper niet het
recht de gehele order te weigeren of af te keuren.

5. Garantie en Support.

5.1 Standaard garantie m.b.t. compleet geleverde nieuwe configuraties: 1 Jaar op
arbeidsloon en onderdelen. Op basis van Carry In, voor gebruikte artikelen geldt een garantieperiode van 3 maanden.
bij onze eigen Technische Dienst te Delft. Uw computer is aan de achterzijde voorzien van een garantie zegel.
Deze zegel dient niet verwijderd, c.q. beschadigt te worden. Voor het upgraden, c.q.
inbouwen van overige componenten, in de door ons geleverde computers berekenen
wij geen installatiekosten, 

5.2 Reparaties dienen door Chicon Computers verricht te worden.
Garantie vervalt, wanneer aan het geleverde product, wijzigingen in of reparaties aan,
door derden verricht zijn, of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfs- en
gebruiksdoeleinden wordt gebruikt dan wel naar het oordeel van Chicon
Computers op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

5.3 De garantie geldt slechts, indien de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen
jegens Chicon Computers (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

5.4 Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
Chicon Computers is nimmer aansprakelijk voor enig andere door de
opdrachtgever geleden schade.

5.5 Op software en verbruiksartikelen wordt geen garantie verleend.
Garantieverlenging:
(alleen van toepassing op compleet door Chicon geleverde configuraties)
Chicon Computers biedt de mogelijkheid aan de standaard
garantie te verlengen met twee jaar extra.
Tegen een van te voren door Chicon Computers vastgesteld bedrag.
Voor deze garantie verlenging kan alleen,
bij aankoop/ c.q. afhalen van systeem besloten worden. Garantie op los
geleverde componenten. Over het algemeen 1 jaar garantie, met uitzondering
van artikelen van Fl. 50,= of minder, 6 maanden garantie. Op verbruiksartikelen,
zoals o.a. Linten. toners, diskettes, tapes etc. wordt door Chicon Computers
geen enkele garantie gegeven. Verder zijn van kracht de onder 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,
genoemde bepalingen.

5.6 Indien de goederen door Chicon Computers van een toeleverancier zijn
betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantie van de
toeleverancier. Chicon Computers zal de afnemer op zijn verzoek informeren
over de van toepassing zijnde bepalingen.
Retourzendingen dienen te zijn voorzien van de volgende punten. Voldoende portokosten: kopie
factuur; duidelijke klachtomschrijving; deugdelijke verpakking. Voldoen de
retouren hier niet aan dan gaan deze ongefrankeerd retour naar de afzender.
Indien de goederen niet defect blijken te zijn worden er fl. 50,00 euro
onderzoekskosten in rekening gebracht.

6. Betaling/Wanprestatie.

6.1 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering
uitsluitend à contant of bij vooruitbetaling. Bij levering op rekening is de koper
verplicht de factuur zonder korting of compensatie binnen de op de factuur
gestelde termijn (maximaal dertig dagen na factuur datum) te betalen.
De betalingstermijn wordt overeengekomen bij het afsluiten van de overeenkomst.

6.2 Chicon Computers heeft het recht niet verder te leveren, indien er
voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst aanwijzingen zijn omtrent
onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de koper.

6.3 Indien betaling door koper niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgehad,
zijn alle openstaande facturen zonder in gebrekestelling terstond opeisbaar.
Dit is tevens het geval indien er sprake is van surséance van betaling, faillissement of curatele.

6.4 Indien betaling door koper niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgehad,
is koper terstond van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldatum een rente van 1%
per maand of gedeelte daarvan verschuldigd over het openstaande bedrag.
Voorts komen dan alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de werkelijk
gemaakte gerechtelijke,ten laste van koper, gesteld op 15% van het openstaande
factuur bedrag, met een minimum van fl. 250,=. 6.5 Chicon Computers is gerechtigd
de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de koper aan al zijn opeisbare verplichtingen
heeft voldaan.

7. Aansprakelijkheid.

7.1 Chicon Computers is niet aansprakelijk voor direct of indirect door de
opdrachtgever of derden geleden schade als gevolg van niet of niet tijdige
levering en evenmin voor schade (welke ook) geleden als gevolg van door
Chicon Computers geleverde goederen die ondeugdelijk zijn en/of niet de veiligheid
bieden die men mag verwachten dan wel schade als gevolg van ondeugdelijk
verrichte diensten waaronder reparaties.

7.2 Chicon Computers is niet aansprakelijk voor schade die door opdrachtgever
of door derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van haar
personeel of derden die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn
betrokken.

7.3 De opdrachtgever vrijwaart Chicon Computers tegen alle eventuele
aanspraken c.q. rechten van derden of vergoeding van geleden en nog te lijden
schaden op grond van art. 7.1 en 7.2 omschreven handelen of nalaten.
7.4 Indien Chicon Computers aan derden goederen verkoopt (alsdan niet na
verwerking of bewerking) die in haar opdracht geheel of gedeeltelijk
vervaardigt en of geleverd zijn door een ander dan is de leverancier
van Chicon Computers aansprakelijk
voor schade die door Chicon Computers en/of derden wordt geleden voor zover
de oorzaak van de schade ligt in de door de leverancier vervaardigde
of geleverde goederen.
Chicon Computers kan voor aldus de veroorzaakte schade
niet door de opdrachtgever aangesproken worden.

8. Eigendomsvoorbehoud.

8.1 Chicon Computers behoud zich het eigendomsrecht van de aan de
opdrachtgever geleverde goederen voor, totdat alle vorderingen van Chicon
Computers op de opdrachtgever uit welke hoofden dan ook volledig zijn voldaan.
De opdrachtgever is niet gerechtigd de goederen waarop het bovengenoemd
eigendomsvoorbehoud rust te verkopen of te verwerken buiten de normale
uitoefening van zijn bedrijf, deze goederen te verpanden in eigendom tot
zekerheid over te dragen, of op welke wijze dan ook inbreuk te maken op het
eigendomsrecht van Chicon Computers door de vestiging van een beperkt
zakelijk recht.

8.2 Leveringen uit verschillende transacties worden als een geheel beschouwd
zodat het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft op alle geleverde goederen,
ook die waarvan de fakturen (volledig) zijn betaald.

8.3 De opdrachtgever verplicht zich jegens Chicon Computers tot cessie van
alle vorderingen die de opdrachtgever heeft of zal krijgen op afnemers van goederen
die door Chicon Computers aan de opdrachtgever zijn geleverd, zult tot
meerdere zekerheid voor betaling van al het geen Chicon Computers nu of te
enige tijd uit welken hoofde ook, van de opdrachtgever te vorderen heeft.
De cessie zal op aanvraag van Chicon Computers geschieden door schriftelijke
opgave van alle vorderingen van de opdrachtgever aan Chicon Computers.
De in ontvangstneming door Chicon Computers van die schriftelijke opgave
geldt als blijk van aanvaarding der cessie.

8.4 Indien de opdrachtgever de door Chicon Computers geleverde goederen
bewerkt en door zaaksvorming of anderszins de rechten van Chicon Computers
op de goederen verloren gaan en de deswege de eigendom van de goederen
op de opdrachtgever is overgegaan, dan draagt de opdrachtgever reeds nu voor
alsdan de goederen onmiddellijk nadat die zijn eigendom zijn geworden aan
Chicon Computer over tot zekerheid voor nakoming van al zijn verplichtingen
jegens Chicon Computers, welke overdracht Chicon Computers hierbij reeds
voor alsnog aanvaardt.

8.5 In geval van overtreding van de leden 8.1, 8.3 en 8.4 wordt de opdrachtgever
geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Chicon Computers het recht de
uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst, zonder dat zij tot
enige schadevergoeding of garantie gehouden is onverminderd haar recht
op schadevergoeding.

9. Overmacht.

9.1 In geval van overmacht is Chicon Computers gerechtigd hetzij de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering
van de verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

9.2 Als overmacht worden beschouwd omstandigheden buiten de wil en het
toedoen van Chicon Computers, die zij bij het aangaan van de overeenkomst
redelijkerwijs niet kon voorzien welke van dien aard zijn, dat naleving of verdere
naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd,
zoals overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, bijzonder
weersomstandigheden, transport belemmeringen, werkstakingen, gebrek
aan voorraden/ grondstoffen en/ of arbeidskrachten etc.

10. Bevoegde rechter

10.1 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de
onderhavige overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan
het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te
Delft, (kantongerecht) of te ‘s Gravenhage (arrondissementsrechtbank).

11. Toepasselijke recht.

Op deze overeenkomst en nadere overeenkomsten die daar uit voortvloeien
is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12. Bijzondere voorwaarden.

Op alle offertes van Chicon Computers, opdrachten aan Chicon Computers en
met haar gesloten overeenkomst zijn in geval van software aanbiedingen en
leveringen aanvullend van toepassing voor zover althans niet in strijd met de
onderhavige voorwaarden. De bijzondere condities gelden voor software
aanbiedingen en leveringen gedeponeerd, laatste versie alsmede de licentie
voorwaarden gesteld door de software producent. Algemene verkoop, levering
en betalingsvoorwaarden van Chicon Computers (ingangsdatum 10 juli 1997).